Bagaimana Data Lingusitik Dipilih


Data hadith dalam kajian ini diambil dari buku "Sahih al-Huffaz mimma Ittafaqa 'Alayhi A'immah al-Sittah" (Sahih al-Huffaz Daripada Apa yang Disepakati oleh Enam Imam).

Kitab ini mengandungi hadith-hadith autentik yang direkodkan oleh 6 tokoh pengakaji hadith yang paling autoritatif:

Imam Bukhari
Imam Muslim
Imam Tirmizi
Imam Abu Daud
Imam Nasa'i
Imam Ibnu Majah


Data hadith yang dianalisis adalah dari 256 hadith, yang pada teksnya terkandung kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada manusia lain, verbatim.

Jumlah semua perkataan dalam 256 hadith itu adalah 5580.1 comment: